سفر

اگر چشمانم را ببندم که

دنیایت تاریک می شود
آبی،
نمی ترسی؟
نگاه کن
پلکهایم خسته اند؛
بشمار تا سه
بشمار،
یک
دو
س.../ 1 نظر / 2 بازدید
شیخ

سـ... سـ... [پووف].. سـ...