نبودی

کاش تو را سراسر خواب نبودم
کاش تو را
من
سنگ صبور نبودم
که بخدا
سنگ نبودم
کاش تو را من
قدر همه ی تیله ها
دوست نبودم
کاش مرا تو
تنها یک بار
بخدا یک بار
شانه  بودی
که سرم این روزها
بد در هوا گیر است
کاش تو مرا
 آغوش
تو مرا آرام
 بودی
کاش تو مرا
من تو را
هیچگاه
هیچ وقت
نبودی

/ 0 نظر / 2 بازدید