حوا

27%252B.jpg


باز هم
وسوسه می شوم و
بیست و هفتمین سیب را هم
از درخت می چینم؛

اين بار شرمنده
تعارفت نمی کنم
می دانی که،
آدم ش نبودی.


/ 1 نظر / 3 بازدید
لی لی

این کارت رو واقعا دوست داشتم،<br />و بازهم تولدت مبارک عزیزم