سوغاتی

هایده که می خواند

  ای که تویی همه کسم 
           بی تو میگیره نفسم...


سادگی از روی گونه هایم
سر می خورد
می آید درست تا زیر چانه ام
...
در دلم می گویم
زرشک هایده جان
زرشک!


/ 1 نظر / 3 بازدید