پست های ارسال شده در دی سال 1388

برف

برف که می بارد، تمام خاطراتت شعر سپیدی می شود که کودکیم با آن آدم برفیش را می سازد.
/ 0 نظر / 2 بازدید