پست های ارسال شده در مهر سال 1388

دادگاه

فراموشی جرمش کمتر از سکوت نیست اما تو نگران نباش گلم، من حتما شهادت دروغ می دهم پای مجازاتش هم ایستاده ام.
/ 0 نظر / 5 بازدید