...

می آیم هرروز
همینجا
در میان شعرهایم
آرام به انتظارت می نشینم
می دانم
می آیی هرروز
همینجا
در میان شعرهایم
/ 0 نظر / 2 بازدید