خانه عروسک

می بینی نورا،

ما همگی بازیگرانِ خانه های عروسکی
شده ایم
من، تو 
کریستین؛
باور کن
ایبسن 
فکرش را هم نمی کرد
آنقدر ناتورالیسم بنویسد 
که دنیایی باورش کنند

می بینی نورا،
همه جای این نمایشنامه
دردش آمده
چسب زخم می خواهم
آقای هلمر!
چسب زخم...
/ 0 نظر / 32 بازدید