دادگاه

فراموشی جرمش کمتر از سکوت نیست

اما تو نگران نباش گلم،
من حتما
شهادت دروغ می دهم
پای مجازاتش هم ایستاده ام.
/ 0 نظر / 5 بازدید